การซื้อขายที่ดินเพื่อการลงทุนเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มีรายได้และมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยจากธนาคาร แต่การซื้อที่ดินไว้ฝืนหนึ่งแล้วปล่อยทิ้งไว้ รอเวลาที่ราคาที่ดินสูงขึ้นจึงปล่อยขายนั้น เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านนิยมทำกัน  แต่ก็มีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ปล่อยแม้แต่เสี่ยวนาทีให้ที่ดินนั้นศูนย์เปล่าไร้ซึ่งกำลัง  โดยอีกหนึ่งวิธีในการดูแลที่ดินเพื่อเก็งกำไรคือ การสร้างที่ดินให้มีมูลค่าก่อนขายนั้นเอง

การลงทุนที่ดิน  โดยการพัฒนาที่ดินให้มีมูลค่าเป็นเท่าตัวนั้น คือการพัฒนาที่ดินก่อนขายเก็งกำไรนั้นเอง  โดยที่ดินที่คุณเป็นเจ้าของนั้น หากอยู่ในย่านชุมชน คุณสามารถสร้างที่ดินของคุณให้เป็นตึกแถวแล้วทำการขายตึกแถวนั้นในรูปของการจัดสรรที่ดินเพื่อขาย ก็สามารถกระทำได้ โดยการจัดสรรที่ดินเป็นห้องแถวเพื่อขายนั้น  เป็นการลงทุนที่ดินในรูปแบบของการต่อยอดที่ดินซึ่งจากเดิมที่ต้องการขายที่ดินเปล่า แต่พอทำการจัดสรรที่ดินแล้ว ย่อมทำให้การขายที่ดินนั้นเป็นการขายตึกแถวเชิงพาณิชย์ ซึ่งย่อมเป็นการก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการขายที่ดินเปล่าเสียอีก ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินเพื่อทำตึกแถวนั้น มีขั้นตอนง่ายๆ เบื้องต้น คือ เริ่มต้นจากที่ดินที่จะจัดสรรได้นั้นต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่านั้น  และต้องดำเนินการแบ่งแยกที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี และผู้จัดสรรที่ดินต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยนอกจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้จัดสรรที่ดินต้องแสดงแผนผังจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณ และต้องแสดงแผนโครงการจัดสรรที่ดิน ว่า จะดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอย่างไร ระยะเวลาในการบำรุงสาธารณูปโภค  รายการก่อสร้าง ประมาณงบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการเมื่อใด  วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรรและการชำระราคาหรือค่าตอบแทน  ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรร  แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน  ชื่อธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการจัดการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน  หรือการปรับปรุงที่ดิน และการค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะด้วย  เมื่อผู้จัดสรรได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินแล้ว ก็สามารถดำเนินการก่อสร้างตึกแถว ตามแบบที่ได้รับใบอนุญาตได้ทันที

จะเห็นได้ว่า การสร้างที่ดินให้มีมูลค่าเป็นเท่าตัวเพื่อขายเก็งกำไรนั้น หากทำในรูปของการแปลงที่ดินเปล่ามาเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างตึกแถวเชิงพาณิชย์และทำการขายนั้น  นอกจากจะได้ราคาที่มีมูลค่ามากกว่าการขายที่ดินเปล่าแล้ว ยังใช้เวลาในการสร้างกำไรเร็วกว่าการรอเวลาขายที่ดินเปล่าเสียอีก

Facebook Comments