ที่ดิน สปก.  ถือเป็นที่ดินที่มีมานานแล้วตั้งแต่อดีต โดยที่ดิน สปก.จะมีมากในต่างจังหวัด ซึ่งที่ดิน สปก. นั้น ถือเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะเป็นที่ดินของรัฐ โดยในอดีต ประชาชนจำนวนมากขาดที่ดินในการทำกิน เกิดภาวะแล้งแคลน ไร้อาชีพ ไร้เงิน ไร้แหล่งทำมาหากิน รัฐบาลจึงเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหานี้ด้วยการแจกที่ดินสำหรับให้ประชาชนทำกินนั้น ก็คือ ที่ดิน สปก.

ที่ดิน สปก. ตามความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518   หมายถึง ที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ  ซึ่งเท่ากับว่า ที่ดิน สปก.นี้ เป็นที่ดินที่รัฐผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่รัฐได้มอบให้เกษตรใช้ในการทำประกอบการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ฉะนั้นแล้ว ที่ดิน สปก.จึงไม่สามารถซื้อขายกันได้  และหากมีการซื้อขายที่ สปก. กันขึ้นมาผลก็คือ รัฐสามารถเรียกที่ดินนั้นกลับมาเป็นของรัฐได้ทันที เพราะที่ดินใดที่เป็นของรัฐไม่สามารถซื้อขายกันได้  นอกจากนี้ ที่ สปก. เมื่อเกษตรกรผู้ถือสิทธิครอบครองจะเสียชีวิตลง ผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในที่ สปก ต้องเป็นสามี หรือภรรยา (คู่สมรส) บุตร (ซึ่งรวมบุตรบุญธรรมด้วย) และเครือญาติ อันประกอบด้วย บิดาหรือมารดาของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร และหลานของเกษตรกร โดยบุคคลที่จะมีสิทธิรับโอนมรดกได้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและประกอบอาชีพเกษตรกรโดยไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

ฉะนั้นแล้ว ในการดูแลที่ดิน สปก. ควรเป็นการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นตามวัตถุประสงค์เดิม คือ การประกอบการเกษตรบนที่ดิน มิใช่การนำที่ดินไปสร้างรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยว  หรือ การแบ่งที่ดินขาย หรือการให้เช่าที่ดินเพื่อการค้า  เพราะการกระทำเหล่านี้เปป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของการประกาศให้ที่ดินทำกินแก่ประชาชน เท่ากับว่า ผู้ที่มีสิทธ์ในที่ สปก. จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในที่ สปก. ทันที หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพราะที่ดินนี้คุณได้มาในฐานะเกษตรกร หากคุณไม่ใช้ที่ดินนี้สำหรับการทำการเกษตร หรือขายที่ดินนี้ให้กับบุคคลภายนอก เท่ากับว่าคุณได้ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518  อันส่งผลให้คุณจะถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดิน สปก. นั้นเอง เท่ากับว่า คุณจะไร้ซึ่งที่ดินสำหรับทำมาหากิน เพราะที่ดินที่รัฐทำการเพิกถอนแล้ว รัฐก็จะไปประกาศให้กับเกษตรรายอื่นที่ยังคงขาดแคลนที่ดินสำหรับทำกินนั้นเอง

Facebook Comments