คอนโด ถือเป็นอาคารชุดตามนิยามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  ซึ่งกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้อาคารชุดต้องจัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดด้วย  ซึ่งมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้กำหนดให้ นิติบุคคลอาคารชุดที่ได้จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีหน้าที่จัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการกระทำการใดๆตามหน้าที่นั้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามมติของเจ้าของร่วมอาคารชุดด้วย

เมื่อมีกฎหมายบัญญัติกำหนดให้คอนโดต้องมีนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง  ซึ่งทรัพย์ส่วนกลาง  หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม    ซึ่งได้แก่ ทางเดินภายในตึกและทางเดินและถนนภายในโครงการ ที่จอดรถ  สวนในโครงการ  เสาไฟฟ้าที่ตั้งส่องให้ความสว่างภายในโครงการ  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของร่วมทุกคน  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการเข้ามาจัดการดูแล แต่เมื่อการจัดการดูแลทรัพย์สินเหล่านี้ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีเครือข่าย ในการประสานงาน จ้างแม่บ้าน จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ้างช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ มีความรู้ในการจัดการขยะในโครงการ มีความสามารถในการควบคุมให้โครงการอยู่ในความสงบเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย มีการจัดการความเป็นอยู่ที่ดี  ซึ่งการบริหารทรัพย์ส่วนกลางของคอนโดไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิด ธุรกิจ “บริษัท ดูแลคอนโด”  ซึ่งบริษัท ดูแลคอนโด จะเป็นบริษัทที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารดูแลทรัพย์ส่วนกลางของคอนโด ซึ่งบริษัท ดูแลคอนโดจะเข้ามาทำการบริหารคอนโดได้นั้นก็เกิดจากการที่นิติบุคคลได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ดูแลคอนโดเข้ามาบริหาร ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลอีกทีหนึ่ง  โดยปกติแล้วบริษัท ดูแลคอนโด จะเป็นบริษัทที่มีความรู้ความสามรถในการบริหารทรัพย์ส่วนกลาง โดยจะมีทีมแม่บ้านทำความสะอาด ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทีมช่างซ่อมบำรุง ทีมนักบัญชีเพื่อมาทำบัญชีชี้แจงรายรับ-รายจ่ายให้แก้เจ้าของร่วมได้ทราบประจำทุกปี  โดยหน้าที่หลักๆ ของบริษัท ดูแลคอนโด ก็คือการทำหน้าที่เสมือนเป็นนิติบุคคลนั้นเอง แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลในฐานนะนายจ้าง  ซึ่งปกติแล้ว สัญญาจ้างในลักษณะนี้ หากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ  ก็ คล้ายกับ สัญญาจ้างทั่วไป เช่นสัญญาจ้างทำงาน สัญญาจ้างแม่บ้าน โดยในสัญญามักจะกำหนดถึงความรับผิดของผู้รับจ้างก็คือบริษัท ดูแลคอนโด ไว้ด้วย

หากพิจารณาแล้ว การที่ปัจจุบันมีบริษัท ดูแลคอนโด  เข้ามาดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของคอนโด เพราะการบริหารและดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

Facebook Comments