คอนโด คือ แหล่งที่อยู่อาศัยของคนกรุงที่นิยมการอยู่อาศัยย่านใจกลางเมือง โดยเน้นการเดินทางที่สะดวกสบาย เน้นความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และเน้นความเรียบง่ายในการอยู่อาศัย ไม่ต้องเสียเวลาในการทำความสะอาดที่อยู่มาก ไม่ต้องค่อยตรวจสอบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาก ไม่ต้องค่อยระมัดระวังเหตุโจรกรรมมาก  คอนโดจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่

เมื่อคอนโดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยยอดนิยม และด้วยลักษณะของตัวอาคารที่สูงใหญ่  อาคารหนึ่งอาคารก็ประกอบด้วยจำนวนร้อยห้องเป็นอย่างน้อย  คอนโดจึงเป็นสังคมใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา  และการอยู่ร่วมกันภายในคอนโดนั้น ไม่ใช่เพียงต่างคนต่างดูแลรักษาห้องของตนเองที่ตนเป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้น  แต่ส่วนทางเดิน  สวนในคอนโด  สระว่ายน้ำ คลับเฮาส์ ไฟให้ทางภายในตัวอาคารและภายนอกอาคารที่อยู่ในโครงการ ลิฟท์  ระเบียงชั้นดาดฟ้า เป็นต้น  สิ่งหลายนี้ คือทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ทรัพย์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของเจ้าของห้องในคอนโดทุกคน  ทุกคนจึงมีหน้าที่ดูแลและปกปักษ์รักษาทรัพย์ส่วนกลางเหล่านี้  แต่การที่คนจำนวนมากต้องมาดูแลทรัพย์ส่วนกลางเหล่านี้รวมกันจึงอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะด้วยที่จำนวนคนมากก็มากความคิดมากความเห็น พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ. 2522  มาตรา 33 ได้กำหนดให้ อาคารชุด (คอนโด) ต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อมาทำหน้าที่ดูแลทรัพย์ส่วนกลาง  และให้นิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้ผู้จัดการมาทำหน้าที่ดำเนินการแทนนิติบุคคลในการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง  โดยหน้าที่หลักของผู้จัดการได้กำหนดไว้ใน มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด ฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการ  2) กรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจสั่งหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารดังเช่นวิญญูชนคนทั่วไปจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง  3) จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด  4) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันต่อเนื่องกัน  6) ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง เกิน 6 เดือนขึ้นไป เป็นต้น  หากผู้จัดการไม่ดำเนินการบริหารดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ตามหน้าที่แล้วเจ้าของร่วมในคอนโดนั้น มีอำนาจที่จะร่วมกันลงมติให้ถอดถอนบุคคลนั้นหรือนิติบุคคลนั้นออกจากตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้

ดังนั้น  เจ้าของร่วมในคอนโดทุกท่านต้องทราบถึงสิทธิของตน ต้องทราบและระลึกอยู่เสมอว่า การดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ไม่ใช่แค่อำนาจหน้าที่ของใครคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่เป็นอำนาจของเจ้าของห้องในคอนโดทุกคนทุกห้องที่ต้องร่วมมือกันดูแลและสอดส่องการบริหารจัดการของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  เพื่อให้คอนโดอันเป็นบ้านของคุณน่าอยู่ตลอดกาล

Facebook Comments