ที่ดินริมตลิ่ง  ที่ดินริมแม่น้ำ   ที่ดินริมคลอง เป็นที่ดินที่ ใครๆก็หมายปองเพราะเป็นที่ดินสภาพสวย บรรยากาศดี  เจ้าของที่ดินจะใช้ที่ดินปลูกพืช ทำไร่  หรือทำร้านอาหาร หรือทำรีสอร์ท หรือทำเป็นที่พักตากอากาศส่วนตัวก็สามารถทำได้ ด้วยที่ดินริมตลิ่ง  ถือเป็นที่ดินที่มีฮวงจุ้ยที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ ในบางครั้ง คุณเจ้าของที่ดินริมตลิ่งอาจจะโชคดีมีที่ดินงอกเพิ่มขึ้นมาด้วยก็เป็นได้

การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากที่งอกริมตลิ่ง ได้ถูกกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1308 ซึ่งบัญญัติว่า “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น  ดังนั้น เมื่อที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่งที่งอกนั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น โดยหลักของที่งอกริมตลิ่งจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและติดต่อเป็นผืนเดียวกันแต่เจ้าของที่ดินนั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่งอกได้ก็ต่อเมื่อ ที่ดินที่มีเนื้อที่งอกนั้นเป็นที่ดินที่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน  แต่ถ้าที่งอกริมตลิ่ง นั้นงอกต่อจากที่ดินที่เจ้าของที่ดินมีเพียงสิทธิครอบครอง (ส.ค.1., นส.3) ที่งอกนั้น ก็จะให้สิทธิต่อเจ้าของที่ดินเป็นสิทธิครอบครอง (ส.ค.1., นส.3) เช่นเดียวกับที่ดินเดิม ทั้งนี้ หลักการในการพิจารณาว่าที่ดินผืนไหนมีโอกาสมีที่งอกริมตลิ่ง นั้นต้องเป็นที่ดินที่อยู่ตรงทางโค้งของคลองหรือแม่น้ำ และอยู่ทางด้านนอกของเส้นโค้งคลองหรือแม่น้ำ  เพราะน้ำจะไหลพุ่งเข้ามาแทงริมตลิ่งและทำให้เกิดการกัดเซาะจนที่ดินติดฝั่งด้านนี้ถูกเซาะหายไป  ส่วนที่ดินฝั่งตรงข้ามของคลองหรือแม่น้ำที่อยู่ทางด้านในเส้นโค้งของคลองจะมีที่ดินงอกเพิ่มออกนั้นเอง  ฉะนั้น หากที่ดินของคุณเกิดเป็นที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะแล้ว  คุณจะต้องทำการปกป้องที่ดินของคุณไม่ให้สูญสลายไปตามกระแสน้ำ  ด้วยการวางแนวกั้นน้ำเพื่อลดแรงกระแทกของน้ำ  โดยอาจใช้ไม้ไผ่ฝังลงในดินที่แม่น้ำกัดเซาะ  และปลูกต้นหญ้าบริเวณริมตลิ่ง  เพราะรากของหญ้าจะช่วยให้ที่ดินนั้นยึดเกาะติดกันเหนี่ยวแน่นขึ้นคล้ายกาวนั้นเอง  แต่หากน้ำยังคงกัดเซาะแรงก็ควนหาก้อนหินขนาดใหญ่มาวางเรียงตามริมตลิ่ง เพื่อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินอันเกิดจากกระแสน้ำนั้นเอง

เมื่อคุณมีที่ดินอยู่ริมตลิ่ง  การดูแลที่ดินริมตลิ่งที่ดี คือการใส่ใจในที่ดินของคุณ  หมั่นสังเกตกระแสของน้ำมามีทิศทางการไหลเช่นไร  ในแต่ละฤดู  ปริมาณน้ำมีมากน้อยเช่นไร มีแรงกระแทกของน้ำหนักเบาเช่นไร  ยิ่งหากคุณมีที่ดินแนวที่ถูกน้ำกัดเซาะยิ่งต้องเร่งมือทำแนวกันน้ำโดยด่วน เพื่อมิให้คุณต้องสูญเสียที่ดินไม่โดยไม่คาดฝัน

Facebook Comments